Tabela badań

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne badania techniczne, które pomogą każdemu kierowcy w utrzymaniu pojazdu w dobrym stanie, a także zwiększą poczucie bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach. Poniżej zamieściliśmy Tabelę badań, w której wszyscy za interesowni mogą naleźć szczegółowe informacje dotyczące naszej oferty. Do skorzystania z naszych usług zachęcamy właścicieli pojazdów wszystkich kategorii. Nasz wykwalifikowany zespół przeprowadza kompleksowe badania techniczne, włączając w to ocenę ogólnego stanu pojazdu, badanie hamulców, zawieszenia, układu wydechowego, oświetlenia, układu kierowniczego i wiele innych istotnych elementów. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacja mi dotyczącymi naszych usług.

Sprawdzanie oleju

lp wyszczególnienie opłata w zł (brutto)
1 Okresowe badanie techniczne  
1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62,00
1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1) 98,00
1.3 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 153,00
1.4 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 176,00
1.5 autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199,00
1.6 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40,00
1.7 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. 50,00
1.8 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 70,00
1.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78,00
1.10 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 163,00
1.11 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 177,00
1.12 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63,00
1.13 motorower 50,00
2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:  
2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00
2.2 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14,00
2.3 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00
2.4 toksyczności spalin 14,00
2.5 poziomu hałasu 20,00
2.6 geometrii kół jednej osi 36,00
2.7 działania amortyzatorów jednej osi 14,00
2.8 wszystkich innych usterek łącznie 20,00
3 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:  
3.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 2) 20,00
3.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
3.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00
4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:  
4.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3) 20,00
4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
5 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:  
5.1 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
5.2 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
5.3 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00
5.4 autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) 126,00
5.5 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
5.6 w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym 82,00
5.7 o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 50,00
5.8 skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji 60,00
5.9 skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska 94,00
5.10 w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 94,00
5.11 pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 50,00
5.12 dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego 120,00
6 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:  
6.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1) 35,00
6.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 2) 21,00
6.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 2) 48,00
6.4 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 2) 41,00
6.5 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4) 41,00
6.6 wykonanie numeru nadwozia 49,00
6.7 wykonanie numeru silnika 49,00
6.8 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36,00
6.9 sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 82,00
6.10 pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy3) 255,00

Objaśnienia:

1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: przystosowany do ciągnięcia przyczepy lub HAK nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.

2) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.

3) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Uwaga: Użyte w tekście skróty oznaczają:

m.w. – masa własna pojazdu,

d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu.